Gomei

Gomei for August

Shoshu – beginning of the autumn
Shiryo – new coolness
Aki no semi – autumn cicada


Gomei for July

Hasu – lotus
Uri - melon
Natsu no kumo – summer clouds


Gomei for June

Toko natsu zuki – endless summer
Natsu kodachi – summer forest
Aota – rice fields
Natsu no akebono – summer sunrise
??? - ????? - Iwashimizu – running stream
?? - ????? - Kokegoromo - fresh summer moss
?? - ????? - Natsugoromo - summer kimono
? - ???? - Kaminari – thunder
??? - ????? - Hotarugari - catching fireflies


Gomei for May

?? - ??????? - Aokaede – green maple leafs
?? - ?????- Kakitsubata – iris
???? - ???- Tango – boy’s day
?? - ??? - Hibari - lark
?? - ???? - Yamakage - mountain shape