Genealogy

Urasenke Family Lineage

1st - Rikyu Soeki (1522-91) ???? ????; Hosensai ???
2nd - Shoan Sojun (1546-1614) ?? ??
3rd - Genpaku Sotan (1578-1658) ?? ??; Totsutotsusai ???
4th - Senso Soshitsu (1622-97) ?? ??; Rogetsuan ???????
5th - Joso Soshitsu (1673-1704) ?? ??; Fukyusai ???
6th - Taiso Soshitsu (1694-1726) ?? ??; Rikkansai ???
7th - Chikuso Soshitsu (1709-33) ?? ??; Saisaisai ???
8th - Itto Soshitsu(1719-71) ???? ??; Yugensai ?????
9th - Sekio Soshitsu (1746-1801) ?? ??; Fukensai ???
10th - Hakuso Soshitsu (1770-1826) ?? ??; Nintokusai ???
11th - Seichu Soshitsu (1810-77) ?? ??; Gengensai ???
12th - Jikisho Soshitsu (1852-1917) ?? ??; Yumyosai ?????
13th - Tetchu Soshitsu (1872-1924) ?? ??; Ennosai ???
14th - Sekiso Soshitsu (1893-1964) ?? ??; Tantansai
(AKA: Mugensai ??? (???)
15th - Hanso Soshitsu (Sen Genshitsu) (b. April 19, 1923) ?? ??; H?unsai ???
16th - (current iemoto) Genmoku Soshitsu (b. June 7, 1956) ?? ??; Zab?sai ?????