Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА – “УРАСЕНКЕ", рег. по ф. дело N 8925/98г. в СГС

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1 (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА – “УРАСЕНКЕ".
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението са: София, Район “Триадица”, улица “Янко Забунов”, блок N 33, вх. “А”, ет.3, ап.8.

Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Определяне на дейността съгл. Чл. 2 ЗЮЛНЦ и предмет на дейност.
Чл. 5. (1) Сдружението осъществява дейност в частна полза.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Популяризиране на японската култура в България и чужбина.

Основни цели на сдружението
Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

1) разпространение на достиженията на японската култура.

2) сътрудничество със сродни организации в Япония и други страни.

3) организиране и участие в национални и международни културни проекти.

4) отпускане на степендии за изследвания и специализации.

5) осигуряване на издаването на публикации, посветени на японската култура.

6) организиране и участие в национални и международни конгреси, конференции, симпозиуми, дискусии и др. под./ по проблемите на японската кулура.

7) Осъществяване на връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, които работят в областта на японската култура.

8) Съдействие за популяризирането и разпространението на японската култура.

9) Сътрудничество с международните сдружения и институти по японската култура.

10) Осъществяване на връзки и взаимодействие със сходни по предмет сдружения и институции.

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. Създава секции, работни групи, регионални центрове за координиране дейността на своите членове.

2. Организира и провежда семинари, ??коли, научни конференции и т. н. Участва в международни и национални конгреси, симпозиуми, семинари, ??коли и др.

3. Разработва, предлага и внася за разглеждане пред съответните инстанции предложения и документи, засягащи организационни, образователни и научни проблеми, свързани с приложението на японската култура в България.

4.Създава консултативни, информационни и образователни центрове.

5.??звър??ва просветителска и издателска дейност в разнообразни форми.


II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

1) да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2) да бъде избиран в неговите органи на управление;

3) да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4) да бъде информиран за дейността на сдружението;

5) да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

1) да внася ежемесечно членския си внос;

2) да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3) да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат с Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

1) с едностранно волеизявление до сдружението

2) със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3) с изключване;

4) с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

5) при отпадане.

(2) Ре??ението за изключване се взема от Общото събрание на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Общото събрание по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ??МУЩЕСТВО
??мущество

Чл. 14. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

(2) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Източници на средства на сдружението
Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат членски внос, определен от Управителния съвет . Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

(2) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

Издателска и рекламна дейност, представителство, наемане на зали и помещения за провеждане на тренировки и демонстрации, посредничество и агенство, импресарска дейност, консултантски услуги, производство и търговия с произведения на изкуството.

(2) ??звър??ваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби
Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс. Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕН??Е

Органи на сдружението

Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание
Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4)Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

1. Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 21 Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. приема други вътрешни актове;

3. взема решения за преобразуване или прекратяване сдружението;

4. приема и изключва членове;

5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;

7. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

8. разглежда жалби срещу ре??ения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

9. взема ре??ение за откриване и закриване на клонове;

10. взема ре??ение за участие в други организации;

11. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

12. приема бюджета на сдружението;

13. взема ре??ения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

14. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

15. отменя решения на Управителния съвет и на другите органи на сдружението, когато противоречат на закона и Устава на сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

Провеждане на общо събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-къснo ??ест месеца след учредяване на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание
Чл. 23 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в “Държавен вестник” и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно да датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите
Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас
Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1) предявяване на иск срещу него;

2) предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3) при ре??аване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство
Чл. 29. (1) Ре??ението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За ре??енията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Ре??ения
Чл. 30 (1) Общото събрание не може да приема ре??ения, засягащи въпроси, които не са публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията на протокола.

Управителен съвет
Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителния съвет, който определя и обема на представителната власт на отделни негови членове.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Управителният съвет е в състав най - малко от 3 (трима), които са членове на сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 34. (1) Членовете на управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и зам. председател от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5)Всеки член на Съвета може да поиска от председателя и зам. председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6)Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7)Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(8)Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извър??ването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(14) Управителния съвет има право да избира от членовете си почетни председатели.

Кворум и мнозинство
Чл. 35. (1) Решения могат да вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8-9 и чл. 49, ал. 2 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмени за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1) съществена промяна на дейността на сдружението;

2) съществени организационни промени;

3) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

5) вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 37. (1) Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател и заместник председател
Чл. 38. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на двама от своите членове – председател и зам. председател, които имат функциите на управители. Председателят и зам. председателя може да бъдат сменяни по всяко време. Те са длъжни по всяко време незабавно да докладват на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

(2) Председателят и зам. председателя имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия. Председателя и зам. председателя нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако са упълномощени изрично от Управителния съвет.

(3) Председателят и зам. председателя:

1) организират изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2) организират дейността на сдружението, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

3) сключват трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет.

4) представляват сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет

5) докладват незабавно на Управителния съвет за осъществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

6) представляват сдружението заедно и поотделно пред трети лица.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение не по-голямо от десет на сто от средногодишната нетна стойност на активите на сдружението. Възнаграждението на всеки от членовете на съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в сдружението. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на членовете на сдружението.

(2) Председателят и зам. председателя получават годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от петдесет процента от размера на възнаграждението на останалите членове на Управителния съвет.

(3) В случай, че някой от членовете на Управителния съвет бъде освободен предсрочен не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за три месеца.

V. ГОД??ШНО ПР??КЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване
Чл. 41. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годи??ен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Съдържание на отчета за дейността
Чл. 42. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване
Чл. 43. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко лицензирани експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител
Чл. 44. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годи??ното приключване
Чл. 45. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителният съвет приема годишният счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация
Чл. 46. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти
Чл. 47. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството
Чл.48. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и зам. председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя и зам. председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирмено дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ ?? Л??КВ??ДАЦ??Я

Основания за прекратяване
Чл. 49. Дружеството се прекратява:

1) по решение на Общото събрание;

2) при обявяването му в несъстоятелност;

3) с ре??ение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VI. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 50. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между учредителите на сдружението.

(4) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 3, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел общественополезна дейност.

(5)Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 51. Сдружението не може да се преобразува в Юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в общественополезна полза.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 52. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 53. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.